Foto: Nina Hjelmgren

Forskning i journalistik 2022

För 2022 utlyser Journalistfonden stipendier för vetenskapliga studier på sammanlagt 200 000 kronor. Varje stipendium är på högst 75 000 kronor.

Journalistfonden för vidareutbildning bildades 1969 på initiativ av tekn dr Marcus Wallenberg. I fondens styrelse ingår företrädare för Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Pressinstitutet* och Publicistklubben.
Journalistfonden har till ändamål att genom stipendier underlätta för yrkesverksamma journalister att vidareutbilda sig inom något yrkesområde som är av betydelse för deras yrkesutövning. Fonden kan också i enlighet med sina stadgar ge stipendier till journalister som forskar i ämnet journalistik och medier.

VEM KAN SÖKA?
De utlysta stipendierna kan sökas av journalist som forskar inom området journalistik och medier vid universitet/högskola. Stipendierna avser enbart forskningsarbete i anslutning till doktorsavhandling eller inom fyra år efter slutförd doktorsexamen.
Sökande skall genom tidigare verksamhet kunna styrka sin lämplighet och förmåga att genomföra forskningsuppgiften.
För alla stipendier från Journalistfonden gäller att sökande ska ha arbetat som journalist i minst fyra år efter grundutbildningen för medier med ansvarig utgivare.

ANSÖKAN
Journalistfondens forskningsstipendier kan endast sökas via vår webb. Ansökan skall gälla avgränsad forskningsuppgift.
Forskningsstipendier från Journalistfonden kan täcka den forskandes levnadskostnader under viss tid och kostnader som är förenade med kvalificerat forskningsarbete, exempelvis resor och inköp av material (dock ej datorer och telefoner).

Utöver vissa personuppgifter och uppgift om tidigare sökta stipendier, som fylls i direkt på webbsidan, består ansökan av sex delar som laddas upp som bilagor via sajten:

1. Redogörelse för forskningens syfte, frågeställning och undersökningsmetod.
2. Beskrivning av hur forskningens resultat kan bidra till ökad kunskap om journalisters arbetsutövning och hur denna kan användas i journalistikens praktik. (max 1 000 tecken)
3. Intyg om anknytning till forskningsinstitution, organisation etc. samt om eventuell handledning under forskningens genomförande eller samverkan med andra forskare (intygsgivarens befattning, adress och telefon anges.)
4. Budget och tidplan för forskningsarbetet med preciserad motivering för de omkostnader som anses nödvändiga.
5. Tilltänkt publiceringsform för det slutgiltiga forskningsresultatet.
6. Meritförteckning (CV).
Ofullständig ansökan behandlas inte av styrelsen.

Med din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas av Journalistfonden. Uppgifterna kan också komma att återfinnas i sammanställningar av resultaten i ansökningsprocessen. De sparas i fem år utöver innevarande år.


SISTA ANSÖKNINGSDAG
Senast 10 augusti 2022 ska stipendieansökan med samtliga bilagor vara avsänd.
Efter styrelsemötet den 31 augusti 2022 skickar Journalistfonden antagningsbesked till dem som beviljats stipendium. Namnen offentliggörs via Journalistfondens hemsida, Journalistfondens fb- och LinkedIn, vi skickar även listan till tidningen Journalisten.


STIPENDIERAPPORT
Den som tilldelas stipendium är skyldig att tillställa Journalistfonden en rapport när forskningsprojektet har genomförts. Uteblir stipendierapporten kan Journalistfonden fordra att stipendiaten återbetalar stipendiebeloppet.

KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
Kontakta:
Nina Hjelmgren, Journalistfondens sekreterare
0706-026410

*) Föreningen Pressinstitutets fortbildningsverksamhet är nedlagd men föreningen existerar fortfarande.


Tipsa någon om den här sidan: