Foto:Anna Hartvig, Södertörns Högskola

Digitalt berättande

Fem stipendier för antagna till kurs
på Södertörns högskola VT 2022, 7,5 hp


Lär dig berätta mera spännande på nätet med hjälp av nya tekniker och berättarstrukturer.
Sök till kursen Digitalt berättande vid Södertörns högskola nästa år. Journalistfonden utlyser fem stipendier som kan beviljas journalist som blir antagen till kursen. Stipendiet är på 20 000 kr plus ersättning för res- och övernattningskostnader.


Syftet med kursen är att utveckla tänkande runt storytelling på digitala plattformar. Kursen är inriktad på journalistiskt berättande i digitala medier med fokus på visualisering, interaktivitet och digitala berättarstrukturer. I kursen ingår moment runt användarupplevelser (UX), människa-datorinteraktion (MDI) och hur tjänster knutna till journalistiska projekt kan byggas upp.

Digitalt berättande för journalister - Södertörns högskola »

För att söka stipendiet krävs att man har arbetat som journalist i minst fyra år. Läs mer nedan.
Kursen består av ett antal träffar med föreläsningar och seminarier samt övningar i olika moment. (Detta kan dock ändras beroende på Folkhälsomyndighetens anvisningar.) Mellan träffarna gör deltagarna hemuppgifter som redovisas på följande träff. Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier samt genom godkända övningar och hemuppgifter. Kursen är på 7,5 högskolepoäng.

UR KURSPLANEN
Enligt kursplanen lär sig deltagarna bland annat följande:
  • Redogöra för olika principer för visualisering.
  • Utifrån journalistiska frågeställningar diskutera hur olika typer av innehåll kan visualiseras med hjälp av digital teknik.
  • Visualisera ett journalistiskt innehåll för publicering på en digital plattform samt motivera val av form och teknik utifrån journalistiska arbetsmetoder och uttryckssätt.
  • Redogöra för olika berättarstrukturer.
  • Diskutera hur man utifrån journalistiska frågeställningar kan utforma berättelser med olika grader av interaktivitet.
  • Gestalta en egen journalistisk berättelse för en digital plattform samt motivera utformning av berättarstruktur och läsarinteraktion utifrån journalistiska principer.
  • Diskutera hur det användargränssnittets form, funktion och teknik kan påverka läsarupplevelsen och jämföra med andra journalistiska medieformer, genrer och uttryckssätt.
Högskolans aktuella kursplan och information om behörighetskrav hittar du på www.sh.se.

Ett preliminärt schema kommer att finnas klart i mitten av december och skickas ut till dem som antagits till kursen.

VAD OMFATTAR STIPENDIET?
20 000 kr plus ersättning för enkel övernattning och reskostnad som överstiger 300 kr per restillfälle. Hälften av stipendiesumman betalas ut inför kursstarten. Resterande hälft betalas ut efter avslutad och godkänd kurs.

Res- och övernattningskostnaderna betalas ut i två omgångar: dels utgifter t o m 31 mars, dels utgifter från 1 april t o m kursens slut.

För reseersättning gäller att resan ska bokas på billigaste och mest lämpliga sätt. (Ex: flygresor bör bokas i god tid, flygtaxi endast om inga andra kommunikationer finns, tågresor görs med 2 klass etc).
Övernattning ska ske på enklast möjliga hotell/vandrarhem i direkt anslutning till kursdagarna.
Rådgör med fondens verksamhetsledare i tveksamma fall.

GLÖM INGA VIKTIGA UPPGIFTER I ANSÖKAN
Oriktiga uppgifter i ansökan om exempelvis tidigare och nuvarande arbete, antal år som yrkes-verksam liksom om tidigare sökta och/eller beviljade stipendier kan medföra att stipendiet återkallas.

VEM KAN SÖKA?
För alla stipendier från Journalistfonden gäller att sökande ska ha arbetat som journalist i minst fyra år efter utbildningen. För ovanstående stipendium gäller också att sökande ska ha antagits till kursen i digitalt berättande. Stipendierna riktar sig i första hand till journalister på eller knutna till redaktioner.

HUR SÖKER JAG?
Du måste söka till högskolan på sedvanligt sätt via antagning.se. Sista antagningsdag är 15 oktober. Läs mer om aktuell kursplan och högskolans information om behörighetskrav på Södertörns högskolas webbplats,www.sh.se.
Parallellt med detta söker du Journalistfondens stipendium.
Sista ansökningsdag till Journalistfonden är samma dag - 15 okt 2021.

ANSÖKAN TILL JOURNALISTFONDEN
Journalistfondens stipendier kan endast sökas via vår webbplats www.journalistfonden.se.
Utöver vissa personuppgifter består ansökan av två delar:

Sammanfattande motivering – som utgörs av kortfattade svar (max 300 tecken) på följande frågor:
  1. Vilken nytta skulle du ha av de nya kunskaperna i ditt arbete?
  2. Hur skulle du praktiskt se till att de nya kunskaperna kommer journalistiken till del?
Utförlig motivering – skriv utförligt om ditt behov av vidareutbildning. Minimum 1 500 tecken. (De som beviljas stipendier har nästan alltid skrivit utförliga, genomarbetade motiveringar.)

Med din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas av Journalistfonden. Uppgifterna kan också komma att återfinnas i sammanställningar av resultaten i ansökningsprocessen. De sparas i fem år utöver innevarande år.

Ofullständiga ansökningar behandlas inte av styrelsen.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
Senast 15 oktober 2021 ska ansökan om stipendium vara avsänd. Journalistfonden offentliggör namnen på stipendiaterna efter Journalistfondens styrelsemöte 10 november 2021.
Besked skickas efter det till alla sökande.

KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
Nina Hjelmgren, Journalistfondens verksamhetsledare.
0706 026410

Ansök till Digitalt berättande här


Tipsa någon om den här sidan: