Forskning i journalistik 2021


För 2021 utlyser Journalistfonden stipendier för vetenskapliga studier på sammanlagt 200 000 kronor. Varje stipendium är på högst 75 000 kronor.

Journalistfonden för vidareutbildning bildades 1969 på initiativ av tekn dr Marcus Wallenberg. I fondens styrelse ingår företrädare för Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Pressinstitutet* och Publicistklubben.
Journalistfonden har till ändamål att genom stipendier underlätta för yrkesverksamma journalister att vidareutbilda sig inom något yrkesområde som är av betydelse för deras yrkesutövning. Fonden kan också i enlighet med sina stadgar ge stipendier till journalister som forskar i ämnet journalistik och medier.

VEM KAN SÖKA?
De utlysta stipendierna kan sökas av journalist som forskar inom området journalistik och medier vid universitet/högskola. Stipendierna avser enbart forskningsarbete i anslutning till doktorsavhandling eller inom fyra år efter slutförd doktorsexamen.
Sökande skall genom tidigare verksamhet kunna styrka sin lämplighet och förmåga att genomföra forskningsuppgiften.
För alla stipendier från Journalistfonden gäller att sökande ska ha arbetat som journalist i minst fyra år efter grundutbildningen.

ANSÖKAN
Journalistfondens forskningsstipendier kan endast sökas via vår webbplats. Ansökan skall gälla avgränsad forskningsuppgift.
Forskningsstipendier från Journalistfonden kan täcka den forskandes levnadskostnader under viss tid och kostnader som är förenade med kvalificerat forskningsarbete, exempelvis resor och inköp av material (dock ej datorer och telefoner).

Utöver vissa personuppgifter och uppgift om tidigare sökta stipendier, som fylls i direkt på webbsidan, består ansökan av sex delar som laddas upp som bilagor via webbsajten:

1. Redogörelse för forskningens syfte, frågeställning och undersökningsmetod.
2. Beskrivning av hur forskningens resultat kan bidra till ökad kunskap om journalisters arbetsutövning och hur denna kan användas i journalistikens praktik. (max 1 000 tecken)
3. Intyg om anknytning till forskningsinstitution, organisation etc. samt om eventuell handledning under forskningens genomförande eller samverkan med andra forskare (intygsgivarens befattning, adress och telefon anges.)
4. Budget och tidplan för forskningsarbetet med preciserad motivering för de omkostnader som anses nödvändiga.
5. Tilltänkt publiceringsform för det slutgiltiga forskningsresultatet.
6. Meritförteckning (CV).
Ofullständig ansökan behandlas inte av styrelsen.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
Senast måndag 11 januari 2021 ska stipendieansökan med samtliga bilagor vara avsänd.
Journalistfonden offentliggör namn på stipendiater senast fredag 26 mars 2021.
Mejl skickas denna dag till alla sökande och personligt brev till stipendiaterna.

STIPENDIERAPPORT
Den som tilldelas stipendium är skyldig att tillställa Journalistfonden en rapport när forskningsprojektet har genomförts. Uteblir stipendierapporten kan Journalistfonden fordra att stipendiaten återbetalar stipendiebeloppet.

KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
Kontakta:
Carsten Nilsson, Journalistfondens sekreterare
0739-37 56 09
Nina Hjelmgren, Journalistfondens sekreterare från 1 januari
0706-026410


*) Föreningen Pressinstitutets fortbildningsverksamhet är nedlagd men föreningen existerar fortfarande.


Tipsa någon om den här sidan: